Gemilerin teknik yönetmeliĞİ taslaği biRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Indir 1.87 Mb.
TitleGemilerin teknik yönetmeliĞİ taslaği biRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Page16/28
Date conversion04.08.2013
Size1.87 Mb.
TypeDocuments
See also:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

KAMERA İLE SU ALTI SÜRVEYİ YAPMA YETKİ BELGESİ

AUTHORIZATION DOCUMENT OF UNDERWATER CAMERA SURVEY
Belge No : …..

(Number of Document)
……………(FİRMA ADI YAZILACAK)………………
Gemilerin Teknik Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında yukarıda belirtilen firma kamera ile su altı sürveyi yapma konusunda yetkilendirilmiştir.

(The firm mentioned above is authorized for carrying out the underwater camera survey according to number 3.a) clause of article 16 of Ships Technical Directive.)
Sayfa 2’de belirtilen şatlara bağlı olarak bu sertifika …/…/20… tarihine kadar geçerlidir.

(Subject to the conditions referred to 2nd page, this certificate is valid until …/…/20..)

Yetki konusu : Gemi ve su araçlarında kamera ile su altı sürveyi

(Listed Authority) (Underwater camera survey on ships and water vehicles)
Kuruluş adı :

(Name of Body)
Kuruluş adresi :

(Address of Body)
Veriliş yeri ve tarihi : …………… - …./…/20...

(Place and Date of Issue)

Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü

General Directorate of Maritime Affairs and Inland Waters Regulation


1/2


YETKİLENDİRME ve DENETİM:
Liman Başkanlığının yetkili personeli tarafından başvuruda bulunan firmanın yeterliliği konusunda inceleme yapılır. Bu inceleme başvuruda sunulan bilgilerin doğruluğunu, teçhizatın ilgili belgeleri ve bu belgelere uygunluğunu ve teçhizata ait faturaların (firma yetkilisi veya şirket üzerine olduğuna dair) denetimini kapsar.

Liman Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda başvurunun uygun bulunduğuna dair rapora istinaden Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yıllık vizeye tabi, beş (5) yıl süreli Ek-2 “Kamera ile Su Altı Sürveyi Yapma Yetki Belgesi” düzenlenir.

“Kamera ile Su Altı Sürveyi Yapma Yetki Belgesi” her yıl Liman Başkanlığı tarafından vizelenir. Yıllık vizelerde aşağıda belirtilen belgeler sunulur.

 1. İlk başvuruda belirtilen bilgilerde meydana gelen değişiklik olması durumunda bunları gösteren belgeler.

 2. Vize ücretinin İdarenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair makbuz. (aslı veya onaylı sureti)

Yıllık vizeler yapılmadan önce Liman Başkanlığı personeli tarafından bilgilerin devamlılığı ve teçhizatın ilgili belgeleri ve bu belgelere uygunluğu hususlarında firmada inceleme yapılır.

Beş (5) yıllık süre sonunda, firma talep ettiğinde yetki koşullarının devam ettirildiğine dair yapılan kontrolün başarılı geçmesi sonucunda, sertifika beş (5) yılı geçmeyen dönemler için yenilenir. Bu yenilemede belgelendirme ücreti yeniden alınır.

Liman Başkanlığı bu  sürenin kısaltılmasına veya ara denetimler yapılmasına karar verebilir.

Liman Başkanlıkları tarafından vizesi yapılan yetki belgelerinin onaylı fotokopileri Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Şikayet ve/veya birlikte yapılan sürveyde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda  Liman Başkanlığı yetkili firmayı denetleme hakkına sahiptir.
YETKİLENDİRİLEN FİRMANIN SORUMLULUKLARI:
Yetkilendirilen firma, tarafsızlığını ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışmalıdır.

Firmalar yaptıkları tüm sürveylerin kayıtlarını ve raporlarını 10 yıl süreyle muhafaza etmekle sorumludur. Liman Başkanlığının istemesi halinde bu raporlar Liman Başkanlığına ibraz edilir.

Yetkilendirilen firma kendisine gelen tüm iş taleplerine, aynı şekilde hizmet vermek, iş taleplerini haklı bir neden göstermeden reddetmemek, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, v.b.) yüklemeden işlerini yapmakla yükümlüdür.

Yetki alan firma vereceği servis için gerekli tesis ve ekipmana sahip olmalıdır. Bunların kalibrasyon, bakım, kiralık ise sözleşmesi, v.b. bilgileri içeren kayıtlar tutulmalıdır.
YETKİ BELGESİNİN İPTALİ:
Yetkilendirilen firma tarafından sürvey ve raporlamanın uygun olmayan bir şekilde yapıldığı, firmanın kasıtlı veya ihmalkâr davranışları tespit edilirse, firma yazılı olarak uyarılır. 2 yıl içerisinde tekrar uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ise firmanın yetkisi iptal edilir. Söz konusu firma iptal tarihinden sonra 1 yıl süreyle bir daha yetkilendirilmez.
Ayrıca yetki belgesinin firma tarafından zamanında (vize tarihinden 15 gün sonrasına kadar) vize ettirilmemesi belgenin iptalini gerektirir.
Bu sertifika veriliş tarihi esas alınarak aşağıdaki yıllık vizeleri yapılması koşuluyla geçerlidir.

Tarih

Onaylayanın Adı Soyadı

İmza

1. vize


2. vize


3. vize


4. vize2/2
EK-7 SAC KALINLIK ÖLÇÜM YETKİSİ KRİTERLERİ
BAŞVURU:
Gemilerde kalınlık ölçümü yapacak firmalar aşağıdaki belgeler ile Liman Başkanlığına müracaat etmelidirler.


 1. Başvuru dilekçesi

 2. Nüfus cüzdan fotokopisi

 3. Ticari Sicil Gazetesi ( noter onaylı)

 4. İmza Sirküleri (noter onaylı)

 5. Firmalarda görevlendirilecek personele ait TS 7477 EN 473 nolu standarda uygun ultrasonik muayeneye yönelik ilgili kurumdan alınmış en az seviye 1 belgesinin sureti (noter onaylı),

  1. TS 7477 EN 473 nolu standarda göre düzenlenen belgeler veya cüzdan tipi kartlarda standardın 8.2 maddesinde sıralanan bilgiler bulunacaktır.

  2. Söz konusu belgelerin geçerlilik süresi 5 yıl olup, belgenin geçerliliği ilgili standardın 8.3 maddesine göre ve belgenin yenilenmesi de 9. maddesine göre yapılacaktır.

 6. Kullanılan cihazların listesi ve kalibrasyon belgelerinin aslı ile faturalarının aslı gibidir onaylı suretleri.

 7. Belgelendirme ücretinin İdarenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair makbuz.


YETKİLENDİRME ve DENETİM:

Liman Başkanlığının yetkili personeli tarafından başvuruda bulunan firmanın yeterliliği konusunda inceleme yapılır. Bu inceleme başvuruda sunulan bilgilerin doğruluğunu, teçhizatın ilgili belgeleri ve bu belgelere uygunluğunu ve teçhizata ait faturaların (firma yetkilisi veya şirket üzerine olduğuna dair) denetimini kapsar.

Liman Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda belgelerin asılları ile birlikte başvurunun uygun bulunduğuna dair rapor İdareye gönderilir.

Başvuru İdare tarafından incelendikten sonra uygun bulunanlara yıllık vizeye tabi, beş (5) yıl süreli “Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi” düzenlenir.

“Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi” her yıl Liman Başkanlığı tarafından vizesi yapılır. Yıllık vizelerde firmalarda görevlendirilecek personele ait ultrasonik muayene belgesinin beş yıllık periyotlarla yenilendiğinin kontrolü yapılarak aşağıda belirtilen belgeler firma tarafından Liman Başkanlığına sunulur.

 1. Alınan ultrasonik muayene belgesinin yenilenmiş veya vize edilmiş olması halinde sureti (noter onaylı),

 2. Kullanılan cihazların kalibrasyon belgeleri ile yeni temin edilen cihazlar varsa faturalarının aslı gibidir onaylı suretleri.

 3. Vize ücretinin İdarenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair makbuz.

Yıllık vizeler yapılmadan önce Liman Başkanlığı personeli tarafından yukarıda sıralanan hususlarda firmada inceleme yapılır.

5 yıllık süre sonunda, firma talep ettiğinde yetki koşullarının devam ettirildiğine dair Liman Başkanlığı tarafından yapılan kontrolün başarılı geçtiğine dair düzenlenen raporla birlikte mevcut sertifika geri alınarak İdareye gönderilmesi halinde İdare tarafından beş (5) yıllık yeni sertifika düzenlenir. Bu yenilemede belgelendirme ücreti yeniden alınır.

Liman Başkanlığı bu  sürenin kısaltılmasına veya ara denetimler yapılmasına karar verebilir.

Yıllık vizeler yıldönümünü tarihinin 1 ay öncesi ile 1 ay sonrası periyodunda yapılır.

Şikayet ve/veya birlikte yapılan sürveyde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda  Liman Başkanlığı yetkili firmayı denetleme hakkına sahiptir.

Yetkilendirilen firmalardan başvuru esnasında istenerek asılları İdareye gönderilen belgelerin birer fotokopisi Liman Başkanlığındaki ilgili dosyasında muhafaza edilecektir.
YETKİLENDİRİLEN FİRMANIN SORUMLULUKLARI:

Yetkilendirilen firma, tarafsızlığını, kendisinin ve elemanlarının teknik kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışmalıdır.

Firmalar yaptıkları tüm ölçüm işlerinin kayıtlarını ve raporlarını 10 (on) yıl muhafaza etmekle sorumludur. İdarenin istemesi halinde bu raporlar İdareye ibraz edilir.

Yetkilendirilen firma kendisine gelen tüm iş taleplerine, aynı şekilde hizmet vermek, iş taleplerini haklı bir neden göstermeden reddetmemek, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, v.b.) yüklemeden işlerini yapmakla yükümlüdür.

Yetki alan kuruluş vereceği servis için gerekli tesis ve ekipmana sahip olmalıdır. Bunların kalibrasyon, bakım, kiralık ise sözleşmesi v.b. bilgileri içeren kayıtları tutulmalıdır.


YETKİ BELGESİNİN İPTALİ:

Yetkilendirilen firma tarafından ölçüm veya raporlamanın uygun olmayan bir şekilde yapıldığı, firmanın kasıtlı veya ihmalkar davranışları tespit edilirse, firma yazılı olarak uyarılır. 2 yıl içerisinde tekrar uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ise firmanın yetkisi iptal edilir. Söz konusu firma iptal tarihinden sonra 1 yıl süreyle bir daha yetkilendirilmez.
Ayrıca yetki belgesinin firma tarafından zamanında vize ettirilmemesi belgenin iptalini gerektirir.(Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications)

SAC KALINLIK ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ

AUTHORIZATION DOCUMENT OF SHEET THICKNESS MEASUREMENT
Belge No :…..

(Number of Document)
……………(FİRMA ADI YAZILACAK)………………
Gemilerin Teknik Yönetmeliği’nin 17 inci maddesinin 1 numaralı fıkrası kapsamında yukarıda belirtilen firma sac kalınlık ölçümü konusunda yetkilendirilmiştir.

(The firm mentoned above is authorized for sheet thickness measurement according to number 1 clause of article 17 of Ships Technical Directive.)
Sayfa 2’de belirtilen şatlara bağlı olarak bu sertifika …/…/20.. tarihine kadar geçerlidir.

(Subject to the conditions referred to 2nd page, this certificate is valid until …/…/20..)

Yetki konusu : Gemi ve su araçlarında sac kalınlık ölçümü

(Listed Authority) (Sheet thickness measurement on ships and water vehicles)
Firma adresi :

(Address of Firm)
Veriliş yeri ve tarihi : ……. - …/…/20..

(Place and date of issue)
Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü

General Directorate of Maritime Affairs and Inland Waters Regulation1-YETKİLENDİRME ve DENETİM:

Başvuru İdare tarafından incelendikten sonra uygun bulunanlara yıllık vizeye tabi, üç (3) yıl süreli “Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi” düzenlenir.

“Sac Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi” her yıl İdare tarafından vizelenir. Yıllık vizelerde aşağıda belirtilen belgeler sunulur.

 1. Görme Yeterliliği

 2. Kullanılan cihazların kalibrasyon belgeleri

 3. Vize ücretinin İdarenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair makbuz.

3 yıllık süre sonunda, firma talep ettiğinde yetki koşullarının devam ettirildiğine dair yapılan kontrolün başarılı geçmesi sonucunda, sertifika üç (3) yılı geçmeyen dönemler için yenilenir.

İdare bu  sürenin kısaltılmasına veya ara denetimler yapılmasına karar verebilir.

Şikayet ve/veya birlikte yapılan sürveyde uygunsuzluk saptanması durumunda  İdare yetkili firmayı denetleme hakkına sahiptir.

2-YETKİLENDİRİLEN FİRMANIN SORUMLULUKLARI:

Yetkilendirilen firma, tarafsızlığını ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışmalıdır.

Firmalar yaptıkları tüm ölçüm işlerinin kayıtlarını ve raporlarını muhafaza etmekle sorumludur. İdarenin istemesi halinde bu raporlar İdareye ibraz edilir.

Yetkilendirilen firma kendisine gelen tüm iş taleplerine, aynı şekilde hizmet vermek, iş taleplerini haklı bir neden göstermeden reddetmemek, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, v.b.) yüklemeden işlerini yapmakla yükümlüdür.

Yetki alan kuruluş vereceği servis için gerekli tesis ve ekipmana sahip olmalıdır. Bunların kalibrasyon, bakım, kiralık ise sözleşmesi, v.b. bilgileri içeren kayıtları tutulmalıdır.

3-YETKİ BELGESİNİN İPTALİ:

Yetkilendirilen firma tarafından ölçüm veya raporlamanın uygun olmayan bir şekilde yapıldığı, firmanın kasıtlı veya ihmalkâr davranışları tespit edilirse, firma yazılı olarak uyarılır. 2 yıl içerisinde tekrar uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ise firmanın yetkisi iptal edilir. Söz konusu firma iptal tarihinden sonra 1 yıl süreyle bir daha yetkilendirilmez.
Ayrıca yetki belgesinin firma tarafından zamanında vize ettirilmemesi belgenin iptalini gerektirir.
1-AUTORIZATION and INSPECTION

After the application is investigated by the Administration “Autorization Document of Sheet Thickness Measurement” for three (3) years is given to the approved firms with the condition of annual inspection.

Autorization Document of Sheet Thickness Measurement” is inspected every year by the Administration. Annual approbation includes the document below:

 1. Visual sufficiency

 2. The calibration documents of the utilized devices

 3. Receipt that proves the control fee is paid to the Circulating Capital Management.

After 3 years, if the firm demands, in order that the control results of the autorization conditions are positive, the certificate can be renewed for periods not longer than 3 (three) years.

The management may decide to shorten this period or to make interim audit.

In case of a complaint and/or finding a nonconformity in the survey, the Management has a right to inspect the autorized firm.

2-THE RESPONSIBILITIES OF THE AUTORIZED FIRM:

The Autorized firm must work away from any kind of commercial, financial or other dominations that can affect the objectiveness and the technical decisions of itself and its personel.

The firms are responsible for keeping the records and reports of all the measurement Works they made. In case of Managements demand these reports are shown tothe Management.

The Autorized firm is obliged to serve equally to all of the work demands, not to refuse these demands without any reason, to do the job without any additional burden (financial, material, etc.)

The Autorized firm should have the facility and equipments needed for the service it gives. The records of calibration, maintenance, contract if leased etc. of those should be kept.

3- THE CANCELLATIİON OF THE AUTORIZATION:

If measurement or reporting that is made improperly, firms negligence is determined firm is warned in writing. In case of determination of another noncomformity in 2 years the firms autorization is cancelled. The firm in question will not be autorized for 1 year after the date of the cancellation. Not being inspected of the autorization certificate in time also requires cancellation of the certificate.
Bu sertifika veriliş tarihi esas alınarak aşağıdaki yıllık vizeleri yapılması koşuluyla geçerlidir.

This certificate is valid in condition of annual inspection based on the date of issue.

Tarih / Date

Onaylayanın Adı Soyadı / Name of the approver

İmza / Sign

1. vize

1.approval


2. vize

2.approval
EK-8 KLAS SÜRVEY DURUM RAPORU


Gemi Adı

 

 

 

Gemi Tipi

 

 

 

IMO No

 
 

Çağrı İşareti

 

 

 

Sefer Bölgesi

 

 

 

MARPOL Sefer Bölgesi

 

 

 

Klas Notasyonu

 

 

 

Ana Makine (Marka-Model-Güç)

 

 

 

Sürvey Türü

Son Sürvey Tarihi

Gelecek Sürvey Tarihi

Limit Tarihler

KLAS (Tekne+Makine)


Beş Yıllık Sürvey (special)

 

 

 

Ara Sürvey

 

 

 

Havuz Sürvey

 

 

 

Sualtı Sürveyi

 

 

 

Pervane Şaftı Sürveyi

 

 

 

Pervane Şaftı Sürveyi (kısmi)

 

 

 

Kazan Sürveyi (yakıt yakmalı)

 

 

 

Kazan Sürveyi (egzost)

 

 

 

Yıllık Sürvey

 

 

 

Program Dışı Sürvey

 

 

 

Düzenlenmiş Muafiyet Belgesi Konusu/Kuralı

 

Düzenleme Tarihi: Geçerlilik Tarihi:

 

ISM Kodu


Uygunluk Belgesi (DOC)

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Ek Denetim

 

 

 

Emniyetli Yönetim Sertifikası (SMC)

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Ek Denetim

 

 

 IGC Koda göre, 1 Temmuz 1986'dan sonra inşa edilen gemiler için uluslararası sertifika


Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Konvansiyonu


Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

MARPOL 73/78


Uluslararası Petrol Kirliliği Önleme Sertifikası, Ek 1, 73/78, Düzeltmeler dahil

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Zehirli Sıvı Maddelerin Taşınması için Uluslar arası Kirliliğin Önlenmesi Sertifikası

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Uluslararası Pis Su Kirliliğinin Önlenmesi (Ek IV)

 

 

 

Gemilerden Kaynaklı Çöp Kirliliği Önlenmesine İlişkin Kural (Ek V)

 

 

 

Uluslar arası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (IAPP)

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Uluslar arası Makine Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (EIAPP)

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Gemi Atık Yakıcı Cihazları IMO Tip Onay Sertifikasının yayınlanması (MARPOL Ek VI-Ek IV'de belirtildiği şekilde)

 

 

 

 


Tehlikeli Kimyasalların Dökme Halinde Taşınması


BCH Koda Göre, 1 Temmuz 1986'dan önce inşa edilen gemiler için sertifika

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

IBC Koda göre, 1 Temmuz 1986'dan sonra inşa edilen gemiler için uluslararası sertifika

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Sıvılaştırılmış Gazların Dökme Halde Taşınması


31 Ekim 1976 tarihinden önce inşa edilen gemiler için sertifika

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

31 Ekim 1976'dan sonra fakat 1 Temmuz 1986'dan önce inşa edilen gemiler için sertifika

 

 

 

Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

1989 Hareketli Kıyısal Sondaj Birimleri Kodu


Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 

Uluslararası INF Kargo Taşıma Uygunluk Belgesi


Başlangıç sürveyi ve sertifika yayınlanması

 

 

 

Yenileme, yıllık ve ara sürvey ve sertifikanın yenilemesi/onayı

 

 

 
 

 

 

DİĞER


Makine Otomasyon Durumu

 

 

 

ILO Cargo Gear Cranes

 

 

 

International Ship Security Certificate

 

 

 

ILO Konvansiyonu

 

 

 

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler İçin Özel Gerekliliklere Uygunluk Belgesi

 

 

 

Katı Dökme Kargolar için Güvenli Uygulama Koduyla Uygunluk Belgesi

 

 

 

Yükün İstiflenmesi ve Emniyete için Güvenli Uygulama Koduyla Uygunluk Belgesi

 

 

 

Güverte Kereste Yükü Taşıyan Gemiler için Güvenli Uygulama Koduyla Uygunluk Belgesi

 

 

 

Dökme Yük Taşıyıcılarının Güvenli Yükleme ve Boşaltması İçin Uygulama Kodu

 

 

 

Anti-Fouling System Certificate

 

 

 

SOLAS (Yetki veildiğinde yayınlanan kısa süreli sertifikalar)


Yük Gemisi İnşa Emniyet Sertifikası

 

 

 

Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası

 

 

 

Yük Gemisi Telsiz Emniyet Sertifikası

 

 

 

Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası

 

 

 

Manueller


Stabilite/ Grain Bukleti

 

 

 

Bulk Loading Manuel

 

 

 

Damage Stabilite Bukleti

 

 

 

SOPEP

 

 

 

SMPEP

 

 

 

Cargo Securing Manuel

 

 

 

P&A Manuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
ders.denemetr.com


The database is protected by copyright ©ders.denemetr.com 2013
mesaj göndermek
ders.denemetr.com
Main page