İlk ve orta öĞretimde sorgulamaya dayali eğİTİm kaynakçasi bülent Ağaoğlu İstanbul, 04. 12. 2012 İÇİndekiler
Indir 150.28 Kb.
Titleİlk ve orta öĞretimde sorgulamaya dayali eğİTİm kaynakçasi bülent Ağaoğlu İstanbul, 04. 12. 2012 İÇİndekiler
Page2/5
Date conversion23.06.2013
Size150.28 Kb.
TypeDocuments
See also:
1   2   3   4   5

MAKALELER


Açıkgöz, K., (2003). Aktif Öğrenme, Eğitim DünyasıYayınlar ı,İzmir Aksu, M., Demir, A., Öztin, C., ve Paykoç, F. (2002). Etkili öğretim semineri, Atatürk Üniversitesi, 11-12 Haziran, Erzurum.
Akben, Nimet - Fitnat Köseoğlu : İlköğretim 5. Sınıf Yoğunluk Konusunda Bilimsel Sorgulamaya Dayalı Labaratuvar Etkinlik Örneği. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu • 20-22 Mayıs 2010 • Elazığ. 2005-2006 öğretim yılında uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı eğitim ortamlarının, araştıran-sorgulayan, eleştirel düşünebilen, problem çözme ve karar verme becerileri geliş ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Akben, Nimet: Bilimsel Sorgulama Yönetimi ile Sınıf Öğretmeni Adaylarına Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Becerilerine Eleştirel Bakış Kazandırma. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı • 16-18 Eylül 2010 • Kıbrıs. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına dayalı Fen ve Teknoloji dersinin temel amacı fen ve teknoloji okur-yazarı bireyler yetiştirmektir. Fen ve teknoloji okuryazarı olan bir kişi, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını, temel f ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Aktan, Erdal: Şartlanmaya Ve Sorgulamaya Dayalı Öğretim. 09.03.2011. http://aktanerden.blogspot.com/2011/04/sartlanmaya-ve-sorgulamaya-dayali.html

Alaca Kösek, Gönül - Mehmet Demirbağ - Canan Erteği - Sevgi Kıngır : Öğrenci Gözünden Araştırma Sorgulama Tabanlı Argümantasyon Uygulamaları ve Akademik Başarılarındaki Değişim. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. Bireyler yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimler ve günlük yaşamda kullandıkları kavramlar sonucu bir takım ön bilgilere sahip olmaktadırlar. Bu noktadan hareketle eğitim ve öğretim ortamlarında öğrenc … [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx...

Apaydın, Zeki - E. Omca Çobanoğlu, Özgür Taşkın: Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası : Evrim Öğretimi İçin Bir Model Önerisi - Soyağacı (Kladogram) Oluş-turma. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi • 28–30 Eylül 2005 • Denizli. Bu çalışma Evrim Teorisi hakkında geçerli olabileceğini düşündüğümüz bir öğretim modeli önermektedir. Teaching About Evolution and the Nature of Science (NRC, 1998)’da da belirtildiği gibi biyolojik evrim bilimin doğasının yaşamsal bir parçasıdır. Çalışmada yukarıda adı geçen terimler arasındaki ilişki yapılandırıcılık çerçevesi içerisinde sorgulama temelli ve öğrenci merkezliliği kapsayacak şekilde sunulmuştur. [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Ardahan, Halil - Sema Coşkun : Öğrenme Sürecine Yeni Bir Yaklaşım: Sorgulayıcı Öğrenme ve Dinamik Modelleme. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. Matematik Eğitiminde kalite ve standartların oluşması ve geliştirilmesi için öğrenme sürecinin genel olarak matematik alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi ve teknolojik alan bilgisi yeterliğine dayalı olarak tasar ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Arslan, Arzu - Feral Ogan Bekiroğlu : Fizik Öğretmen Adaylarının Laboratuva Derslerine İlişkin Sorgulama Seviyesi Algıları İle Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi • 12-14 Eylül 2012 • İstanbul. Amaç: Bu çalışmanın amacı fizik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin laboratuvar derslerindeki sorgulamaya ilişkin algıları ile öğrencilerin tutumları arasında ilişkinin olup olmadığını ar ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Aslan, C. (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 236-249.http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/713/273 

Aydemir, Yaşar - Ömer Çiftçi: Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2008. Cilt:V, Sayı:II, 103-115

Aydın, M. Şevki: Din eğitimi sorgulayıcı düşünmeyi beslemelidir. Diyanet Aylık Dergi, (228), Aralık 2009, 28-31.ss. [dagm/dagm]

Babadoğan, Cem. Sorgulayıcı Öğretim Kuramına Göre Sınıf İçi Etkinlikler Nasıl Desenlenmelidir? Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 29(1) 1996, 111-119. ss. Bibliyografya. [tmb/mk]

Bağcı, Kılıç, G. (2001). Oluşturmacıfen öğretimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim BilimleriDergisi 1/1 Haziran, 7–22
Balım, Ali Günay - Didem İnel ve Ertuğ Evrekli: Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202, 2008. http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say1.html

Balım, Ali Günay - Sabriye Nihan Taşkoyan: Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 21 (2007) . http://www.befjournal.com.tr/index.php/dergi/article/viewArticle/284

Balım, Ali Günay: The Effects of Discovery Learning on Students' Success and Inquiry Learning Skills. Eğitim Araştırmaları, 2009,(35):1-20. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Bayır, Eylem - Fitnat Köseoğlu: Açık-Düşündürücü Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Mesleki Gelişim Çalışma Atölyesinin Geliştirilmesi ve Bilimsel Bilginin Doğası Anlayışına Etkisinin Araştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 11(4):243-262. http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=12409&part=1

Bayır, Eylem - Fitnat Köseoğlu: Açık-düşündürücü sorgulayıcı-araştırmaya dayalı mesleki gelişim çalışma atölyesinin geliştirilmesi ve bilimsel bilginin doğası anlayışına etkisinin araştırılması = Developing an explicit-reflective inquiry-based professional development workshop and examining the effects on nature of scientific knowledge. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 11 (4 (Özel Sayı)), Aralık 2010, 243-262.ss. [dagm/dagm]

Bulunuz, Mızrap: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GeçmiĢ Öğretim Kademelerindeki Bilimsel AraĢtırma Projesi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, Yıl 8, Sayı 4, Aralık 2011. http://www.tused.org/internet/tused/archive/v8/i4/text/tusedv8i4s6.pdf

Büyüktaşkapu, Sema - Nadir Çeliköz - Berrin Akman: Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. The Effects of Constructivist Science Teaching Program on Scientific Processing Skills of 6 year-old Children. Eğitim ve Bilim, 2012, Cilt 37, Sayı 165. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/1296/428

Caram, Chris A.: Soru Sorarak Öğrencinin Derse Katılımını Sağlamak. Çeviren: Didem Arslanbaş. http://www.ugurkariyermerkezi.net/makaleler/tek/id/15

Cooper, Hilary; Dilek, Dursun: Türkiye ve İngiltere'de İlköğretim Öğrencilerinin Tarihsel Sorgulama Süreçleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Empatik, Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2007,7(2):681-725

Çalışkan, Hüseyin; Turan, Refik : Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersine Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008,6(4):603-627. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Çavaş, Bülent - Gül Güner: 2012-2013 Öğretim Dönemi İçin Proje Uygulamalarına Öğretmen Katılımlarının Sağlanması. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi: PROFILES Projesi Çalıştayı (Bilimsel Süreç Becerileri). 10.6.2012.

Çavaş, Bülent - Eda Özdoğru, Minkee Kım: Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Bilimsel Süreç Becerileri (Robotların Kullanımı) – Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi: Profıles Projesi Çalıştayı (Bilimsel Süreç Becerileri). 10.6.2012.

Çavaş, Bülent - Yasemin Özdem - Pınar Çavaş - Teoman Kesercioğlu : Profiles: Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı Bir Program. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. PROFILES Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitimini teşvik eden ve Avrupa Birliğinin 7.Çerçeve Programı tarafından desteklenen bir Toplumda Bilim projesidir. PROFILES projesi işbirliğinde 19 farklı ülkeden 21 kurum bulunm ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Çavaş, Bülent - Yasemin Özdem, Pınar Çavaş, Teoman Kesercioğlu, Simge Akpullukçu, Kemal Çelik, Eda Özdoğru, Minkee Kim, Gül Güner: Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi: PROFILES Projesi Çalıştayı (Bilimsel Süreç Becerileri). 10.6.2012. http://www1.gantep.edu.tr/~icits2012/workshop/workshop_antep.doc
Çavaş, Bülent - Kemal Çelik, Simge Akpullukçu: Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Bilimsel Süreç Becerileri – Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi: Profıles Projesi Çalıştayı (Bilimsel Süreç Becerileri). 10.6.2012.

Çelik, S, Şenocak, E., Bayrakçeken, S., Taşkesenligil, Y. ve Doymuş, K., Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine bir Derleme Çalışması Kazım Karabekir EğitimFakültesi Dergisi , 11, (2005), 155-185. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/article/view/3975http://www.academia.edu/1203697/AKTIF_OGRENME_STRATEJILERI_UZERINE_BIR_DERLEME_CALISMASI

Çorlu, M. A.: Fizik öğretmeni eğitiminde bilimsel sorgulamalı ders tasarımı ve yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 2005, 265-271.ss.

Demir, Sibel - Fatma Şahin : Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 5E Yönetimini Kullanarak Deney Yapma İle İlgili GÖrüşleri ve Uygulama Örnekleri. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi • 12-14 Eylül 2012 • İstanbul. Amaç: Okul öncesi öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerinin, 5E yöntemini kullanarak araştırma ve sorgulama becerileri ile deney hazırlama ve sunmalarını sağlamak ve 5E yöntemi ile ilgili görüşl ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Demirci, Ali : Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Sorgulama Becerisinin Geliştirilmesi Ve Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 2006,(14):61-80. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Demircioğlu, Tuba - Sedat Uçar : Argüman- Temelli Sorgulama Yönteminin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına ve Bilimsel İşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. Fen eğitiminde argümantasyon önemli bir rol oynamasına rağmen, argümantasyonun bu derslerde ve laboratuvarlarda kullanımı çok nadir gerçekleşmektedir. Laboratuvar çalışmalarında öğrencileri ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Demirkaya, Hilmi : Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2008,(1):89-116. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Dervişcemaloğlu, Bahar : Metin İncelemesinde “Yazarı Sorgulama” Yaklaşımı. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı • 1-3 Ekim 2009 • İzmir. Problem Durumu . Bu bildiride " `Yazarı sorgulama` yaklaşımıyla bir metin nasıl okunur ve incelenir?" sorusuna cevap aranmaktadır. 2. Amaç Yazarların da yanılabileceği ve okuy ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Doğan, Buket : Zeki Öğretim Sistemlerinde Durum Tabanlı Sorgulama ile Öğrenci Modeli Yaklaşımı. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu • 16-18 Nisan 2008 • İZMİR. Konusu: Eğitimde Akıllı Sistemler Uygulamaları . Öğrencinin öğrenme hızına göre uyarlamalı olarak çalışabilen zeki öğretim sistemleri öğretim faaliyetlerinde öğretmen ve ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Doğanay, Ahmet; Yüce Güzel, Sibel : Öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesinde rehberli yardım: Bir öğretmenin sözel ifadelerinin analizine ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2010,16(2):185-214. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Duban, Nil - Şefik Yaşar : Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu • 21-23 Mayıs 2009 • Eskişehir. Bu araştırmanın amacı, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma eylem araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırma ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Duban, Nil: İlköğretim Fen Öğretiminde Niçin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme? http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/155.doc 

Elvan Şahin - Mine Işıksal - Hamide Ertepınar: In-Servıce Elementary School Teachers’ Belıefs In Scıence Teachıng Practıces İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 39: 296-306 [2010]. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/201039ELVAN%20%C5%9EAH%C4%B0N.pdf

Evrekli, Ertuğ -Ali Günay Balım: Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritası Ve Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010; 1(2):76-98. http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=11784&part=1

Gençtürk , Hatice Ahu - Lütfullah Türkmen : İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Sorgulama Yöntemi ve Uygulama Örnegi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi • 14-16 Nisan 2006 • ANKARA. Sorgulama yönteminin yaklaşım esası, öğrencilere bilim adamlarının bilimsel araştırmalarda kullandıkları teknikleri kullandırarak fiziksel dünyayla uğraşırken karşılaştıkları durumlarla baş etmeyi öğretmektir. ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Gençtürk, Hatice Ahu - Lütfullah Türkmen. İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Sorgulama Yöntemi ve Etkinliği Üzerine Bir Çalışma. Gazi ÜniversitesiGazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27(1) 2007, 277-292. Ss. [tmb/mk]

Göksu, Volkan - Bilal Güneş : Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Laboratuar Yöntemi İle Doğrulayıcı Laboratuar Yönetiminin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin görevlerinden biri öğrencilerinin kavramları ezberlemeden anlamlı öğrenmelerini ve bu kavramları yaşantılarında gereksinimleri doğrultusunda kullanmalarını sağlamaktır.Öğre ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Güler, Tülin; Yaltırık, İclal: Erken çocukluk eğitiminde ilk yıllar programı'nın öğretmen görüşleri ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 2011,36(160):266-280. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Güleş, Hasan Kürşat - Faik Ardahan : Resmi Liseler ve Özel Kolejlerde Görev Alan Yöneticilerin Eğitim Liderliği ve Etik Davranış Boyutları İle Bu İlkelerin Öğretmenler Tarafından Sorgulanması ve Antalya İli Örneği. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi • 9-11 Eylül 1998 • KONYA. Bu çalışmada eğitim liderliği ve yöneticilerin yönetsel etik davranışları daha önce bu konuda yapılan çalışmalar da dikkate alınarak; okul yöneticilerinin hoşgörülü olma, adaletli d ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Günel, M., Akkuş, R., & Özer Keskin, M., (2010, Eylül). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının hizmetiçi eğitim programları yoluyla ilköğretim seviyesindeki öğretmen pedagojisi, öğrenci akademik başarısı, beceri ve tutumlarına olan etkisinin araştırılması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Günel, M., Kabatas-Memis, E., & Büyükkasap, E. (2010). Yaparak yazarak bilim öğrenimi-YYBÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen dersine yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 49-62.

Günel, Murat; Memiş, K.Esra; Büyükkasap, Erdoğan : Yaparak yazarak bilim öğretimi-YYBÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 2010,35(155):49-62

Güneş, Firdevs: Verimlilikte şartlandırıcı değil sorgulayıcı eğitim. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 23 (265), Ocak 2011, 34-37.ss. [dagm/dagm] http://www.vizyon21yy.com/documan/Genel_Konular/Standart_Kalite/Verimlilik/Verimlilikte_Sartlandirici_Degil_Sorgulayici_Egitim.pdf

Güneş, Lütfiye - Nagihan Yıldırım : Bilimsel sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimin Bilimsel Süreç Becerilerini Kazanmadaki Etkisi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu • 24-26 Mayıs 2012 • Rize. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde artık toplumlar gücü, bilgi sayesinde elinde tutmaya başlamışlardır. Toplumların gelişmişlik düzeyi; bilimsel bilgiyi bulan, yorumlayan ve bu bilgiden ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Gürbüz, Ramazan & Bayram Coştu: Kitap incelemesi. Aktif öğrenme (Kamile Ün Açıkgöz). http://ilkogretim-online.org.tr/vol3say1.html

Güzel Bukova, Esra: Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Matematik Öğreniminin Bilimi Tanıma, Yaşam ile İlişki Kurma, Öğrenmeyi Öğrenme, Sorgulayarak ve İletişim Kurarak Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008,8(1):135-149

İnaltekin, Tufan - Fatma Şahin : Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilim Okuryazarlıklarının Teması Olarak Sorgulatma Özyeterliliklerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi • 12-14 Eylül 2012 • İstanbul. Amaç: Fen ve Teknoloji eğitiminde bilim okuryazarlığının en önemli bileşenlerinden birisi bireylerin bilimsel bilgiye ulaşmalarında onlara kılavuzluk edecek sorgulamaya dayalı öğrenme becerilerini başarılı bir ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

İnaltekin, Tufan - Hakan Akçay : Fen ve Teknoloji Öğretmeni Adaylarının Sorgulamaya Dayalı Özyeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. Öğretmenlerin eylem ve davranışları onların inanış, algı ve motivasyon düzeyleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden, öğretmenlerin inanışları üzerindeki araştırmalar öğretmenlerin öğretimi organize etme ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Günel, Murat - Sevgi Kıngır - Ömer Geban: Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (Atbö) Yaklaşımının Kullanıldığı Sınıflarda Argümantasyon ve Soru Yapılarının İncelenmesi Analysis of Argumentation and Questioning Patterns in ArgumentBased Inquiry Classrooms. Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 164. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/1050/381

Kanpolat, Yücel - Aysu Erözel: Dünden Bugüne Sorgulamaya Dayalı  Eğitim. Günce, Nisan 2011. http://www.tuba.gov.tr/images/stories/userfiles/file/syayin/gunce/gunce-42.pdf

http://www.vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Egitim/Egitim_Makaleleri/Dunden_Bugune_Sorgulamaya_Dayali_Egitim.pdf
Karakoç, Ş., Tabak, R.S., Sorgulayıcı Eğitim Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanmalıdır? Üniversitede Öğretimden Eğitime: Yeni Açılımlar (Ulusal Konferans), Bahçeşehir Üniversitesi, 1-2 Mayıs 2003, İstanbul

Kaya, O. N., & Kılıç, Z. (2010). Fen sınıflarında meydana gelen diyaloglar ve öğrenme üzerine etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 115-130.

Kesercioğlu, Teoman -Yasemin Özdem – Pınar Çavaş: Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Bilimsel Süreç Becerileri (Profıles Modülleri) – Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi: Profıles Projesi Çalıştayı (Bilimsel Süreç Becerileri). 10.6.2012.

Kıngır, S., Geban, Ö., & Günel, M. (2010, Eylül). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının 9. sınıf öğrencilerinin kimya kavramlarını öğrenmelerine etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Kıngır, S., Geban, Ö., & Günel, M. (2011). Öğrencilerin kimya derslerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanılmasına ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 15-28.

Kızılaslan, Aydın - M. Diyaddin Yaşar - Mustafa Sözbilir : Türkiye`de Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yöntemi İle İlgili Çalışmalara Yönelik Bir İçerik Analizi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. Sorgulamaya dayalı öğrenme (SDÖ) yöntemi bir aktif öğrenme yöntemi olmakla birlikte öğrenci sorgulama becerilerini üst seviyeye çıkaran ve öğrencinin öğrenirken bir bilim adamı e ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Kocakülah, Aysel - İclal Akman: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etkileşime Dayalı Anlam Oluşturabilme Düzeylerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiri Özeti: Amaç: Yapılandırmacı fen sınıfl arında etkileşimi sağlama, etkileşimi artıracak yöntem ve teknikleri seçme ve etkili kullanabilme öğrencilerin anlam oluşturmasında önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle sosyal yapılandırmacılığa göre öğretmenlerin bu davranışları etkili bir şekilde … [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Koç, G. (2006). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 56-64.

Köksa, Ela Ayşe - Yaşar Koç - Fatma Şola - Selma Yozkoyunu - Fatih Memiş: Niğde ve Çevresinde Yazının Gelişimi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. • 27-30 Haziran 2012 • Niğde . Bildiri Özeti: Bu çalışmanın amacı Niğde ili merkez ilçedeki bir ilköğretim okulunda yapılan “Niğde ve Çevresinde Yazının Gelişimi: Niğde Müzesi’nde Bir Eğitim Programı” başlıklı program etkinliğini tanıtmak ve gerek bu çalışmada bizzat kullanılan gerekse sonradan oluşturulan … [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Köksal, Ela Ayşe: Fen ve teknoloji dersinde sorgulayıcı araştırma yönteminin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi = Evaluation of inquiry method in science and technology course by students. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), Eylül 2011, 819-848.ss. [dagm/dagm]

Macaroğlu, Esra - Ahmet Ş. Özdemir: Farklı kültürlerde oluşturulan sorgulamaya dayalı öğretim ortamlarının ilköğretim öğretmen adaylarının öğretim anlayışlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (14), 2001, 99-106.ss. [dagm/dagm]

Morgil, İnci - Senar Temel - Evrim Ural : Kimya Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi • 28–30 Eylül 2005 • Denizli. Sorgulama, anlamaya öncülük eden katılma anlamına gelir. Öğrenmeye katılma, yeni bilgiyi oluştururken sorulara ve sorunlara çözümler aramaya olanak sağlayan sahip olunan yetenekler ve tutumlar ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Oğuz- Ünver, Ayşe - Kemal Yürümezoğlu : Bilim Eğitiminde Gözlemin Gücünü Geliştirmek İçin Bir Öğretim Stratejisi. Dergi: Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yl: 2009 Say: 28 Dönem: Kasım Sayfa Numaraları: 105-119. Bilginin oluşumunda gözlem önemli bir yer tutmasına rağmen, bilim eğitiminde gözlem temelli bilgiye, deneysel temelli bilgiye göre daha az yer verilmiştir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı bilim eğitiminde gözlemin gücünü geliştirmek için gözlem stratejileri kullanmak ve öğretmen adaylarının gözlem süreç becerilerini geliştirmektir. Nitel veriler, ardışık iki farklı etkinlik sürecinde toplanmıştır. [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Oğuz, Ayşe : Developing Students' Understanding and Thinking Process by Model Construction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2007,(32):198-209

Özdem, Yasemin – Pınar Çavaş: Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Aşamaları. Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi: PROFILES Projesi Çalıştayı (Bilimsel Süreç Becerileri). 10.6.2012.

Özdemir, A. Ş. & Akgül, E. M. (2004). Farklı Kültürlerde Oluşturulan Sorgulamaya Dayalı Öğretim Ortamlarının İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğretim Anlayışlarına Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 14. Cilt yok sf 99-111

Özgelen, Sinan - Özgül Yılmaz-Tüzün : Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilginin Değişebilir Olmasına Yönelik Görüşlerinin Sorgulayıcı Öğretime Dayalı Laboratuvar Dersinde İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi • 27-30 Haziran 2012 • Niğde. Bilimsel bilginin doğasının bazı temel özellikleri vardır. Bunlardan biride bilimsel bilginin değişebilir olmasıdır. Bu çalışmada bilimsel bilginin değişken olması yani kesin ve mutlak bir yapıya sahip olmadığı üz ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Şahin, Elvan; Işıksal, Mine; Ertepınar, Hamide: In-service elementary school teachers' beliefs in science teaching practices. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2010,(39):296-306. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Şen, H.Şenay: İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Dayalı Yansıtıcı Düşünme Becerileri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi • 05-08 Ekim 2011 • Eskişehir. [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Şentürker, Tekin: Sorgulamaya dayalı öğrenme. http://www.sorubak.com/sorgulamaya-dayali-ogrenme-sunusu_19786.shtml

Tabak, Ruhi Selçuk - Şerife Karakoç. Sorgulayıcı Öğretme Stratejisi. Çağdaş Eğitim 29(313) 10.2004, 9-15. ss. [tmb/mk]

Tabanlı , S. Gözde - Eralp Altun: Web Sorgulama Yaklaşımıyla geliştirilen Bir Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu • 16-18 Nisan 2008 • İZMİR. Konusu: E-Öğrenme . Bu araştırmanın amacı websorgulama (WebQuest) yaklaşımı ile geliştirilen web destekli bir öğrenme materyalinin kullanılabilirliğine ve bu materyalin öğretim sürecinde uygulanma ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Tezel, Osman S.: Sorgulayıcı Eğitim İçin Temel Tercihler. 13 Ekim 2012. http://www.gazeteokuyorum.org/yazar.asp?yaziID=291

Timur, Betül; Kıncal, Remzi Y.: İlköğretim 7. Sınıf fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin (inquiry teaching) öğrenci başarısına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010,8(1):41-65. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Titiz, Tınaz – Aynur Bal: “Ezber kalıpları” sorgulansa idi.. http://www.beyaznokta.org.tr/cms/images/Sorgulanamazlzk.1.pdf

Usta Sayın, Hatice Gonca: Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Fen Bilimleri Okuryazarlığında Yüksek ve Düşük Performans Gösteren Türk Öğrenciler Arasındaki Farklılık. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi.   05-08 Ekim 2011  •  Eskişehir. [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Uysal Ataer, Ece - Fatma Ağırbay : Ib/ Myp Uygulamaları Temel Alınarak Eleştirel Okuma Düzleminde Sorgulama Kitapçıklarının Kullanılması. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı • 8-9 Eylül 2011 • Sakarya. Bu çalışmada, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri hedef alınmıştır. Öğretim yılının başında öğrencilere uygulanan “Kitap Okumada Kendimi Değerlendiriyorum.” anketi de dikkate alınarak seçilmiştir. S ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx

Uzunoğlu, Selim: Didaktik ve Düşünme Eksenli Eğitimde Bilgiye Yaklaşım Öğrenmenin-Öğrenci ve Öğretmenin Anlamının KarşılaştırılmasıYetişen İnsan Tiplerinin Karşılaştırılması. http://www.beyaznokta.org.tr/cms/images/dusunce%20notlar%C4%B1%20DIDAKTIK%20DUSUNME.pdf

Ünver Oğuz, Ayşe; Yürümezoğlu, Kemal : A teaching strategy for developing the power of observation in science education. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009,(28):105-119. . [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Yaşar, Okan : Sanayi Coğrafyası Öğretiminde Araştırma Yöntemlerinden "Anket ve Mülakat" ın Kullanılması. Doğu Coğrafya Dergisi, 2005,(13):79-96. . [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/

Yaşar, Ş. & Yıldız-Duban, N. (2007). An Exemplary Approach Within the Scope of Inquiry-based Learning in Science and Technology Course for the 5th Grade Students in Primary Education in Turkey. The International Journal of Learning, Vol 14, Number 3, 2007.

Yaşar, Ş. (1998 ). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8, 1-2.

Yaşar, Ş. ve Gültekin, M. (2002). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ders Kitaplarının Yapılandırmacı Öğrenmeyi Gerçekleştirecek Biçimde Düzenlenmesi. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 23-25 Mayıs, 2002.
1   2   3   4   5

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
ders.denemetr.com


The database is protected by copyright ©ders.denemetr.com 2013
mesaj göndermek
ders.denemetr.com
Main page