Hukuk makaleleri
Indir 4.07 Mb.
TitleHukuk makaleleri
Page70/80
Date conversion07.06.2013
Size4.07 Mb.
TypeDocuments
See also:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   80
Av. Talih Uyar

Yargı Dünyası Dergisi , Ağustos 2011 , Sayı:188 , Sayfa:41

Hakemli Makale

Futbolda yetiştirme tazminatı

Şeref Ertaş

Serkan Çınarlı

Gözde Ersöz

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:14

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında gayrimenkul mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılması

Coşkun Özbudak

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:20

Türk Satım Hukukunda 1 Ağustos 2011 itibariyle yeni bir dönem : 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler taşınır mal satımına ilişkin viyana satım sözleşmesi

Selin Sert Canpolat

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:23

Başkası hesabına sigorta sözleşmesi & Üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi

Ali Uygur Selçuk

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:25

Almanya’da geçerli olan ceza ehliyeti yaş sınırı ve ceza ehliyeti yaş sınırlarına uluslar arası bir bakış

Ufuk Toprak

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:31

Bir suç soruşturmasında ve kovuşturmasında şikayet hakkı ve şikayet yetkisi

Zekeriya Yılmaz

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:39

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının disiplin cezalarına etkisi

Harun Kale

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:45

Kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun ve bakan yardımcılarının durumu

Hakan Arslan

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:48

İnternet vasıtasıyla yapılan sözleşmelerin geçerliliği , ispatı ve vergi hukuku delil sistemi bakımından değerlendirilmesi

Tayfun Ercan

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:51

Karayolları Trafik Kanunun uygulama alanı

Hüseyin Ateş

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:57

Basın Kanununda düzenlenen düzeltme ve cevap hakkı

Pınar Bahar Doğan

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ağustos 2011 , Yıl:6 , Sayı:60 , Sayfa:61

Hakemli Makale

Ankara Barosu ölçeğinde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun barodan müdafi görevlendirilmesi sistemini ele alan istatistiksel bir araştırma ve değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan Kocaoğlu

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:31

Hakemli Makale

TKHK açısından kapıdan sözleşmelerde tüketiciyi koruyan geri alma hakkı

Dr. Leyla Müjde Kurt

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:43

Hakemli Makale

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu

Dr. Sacit Yılmaz

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:69

Hakemli Makale

Avrupa Birliği Hukuku’nda serbest dolaşım hükümleri yönünden ‘’Tamamen ülke içi ilişki’’ içinde kalmama hususu ve birlik vatandaşlığının bu hususa etkileri

Dr. İlke Göçmen

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:115

Hakemli Makale

Askerlik yükümlülüklerinden doğan uyuşmazlıkların yargısal denetimde görev

Dr. Celal Işıklar

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:139

Hakemli Makale

Medeni Yargılama Hukukunda mahkeme tarafından atanan bilirkişi – uzman tanık ayrımı

Dr. Cenk Akil

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:171

Hakemli Makale

Hekimin aydınlatma ve hastanın rızasını alma yükümü

Tuğçe Oral

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:185

Hukuk Muhakemeleri Kanunun getirdikleri

Prof. Dr. Ejder Yılmaz

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:213

Rekabet Hukuku çerçevesinde , çalışanların sendikal örgütlenme ve teşmilden doğan toplu iş sözleşmesi haklarını engelleyen çoğunluğu yabancı sermayeli bankaların durumu

Av. Ferhat Aznevi

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:255

5435 ve 5720 Sayılı Kanun değişiklikleriyle birlikte idari yargı hakim adaylığına girişte aranan öğrenim koşuluna ilişkin bir değerlendirme

Av. Mehmet Altundiş

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:275

Vergi davalarında gerekçe değişimi , savunma hakkını sınırılar

Av. Ömer Gören

Ankara Barosu Dergisi , Yıl:69 , Sayı:2011/2 , Sayfa:293

Hakemli Makale

Asol işveren – Alt işveren ayrımı ve iş kazasından doğan sorumluluk

Halil Yılmaz

Hüsnü Turanlı

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:14

6762 Sayılı TTK ve 6102 Sayılı YTTK bakımından faturaya itiraz ve itirazın hüküm ve sonuçları

Büşra Uysal

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:20

Markayı kullanma ve öncelik hakkı elde edilmesinin koşulları

İlhami Güneş

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:25

Tanık koruma

Samet Yazıcı

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:28

KİT’lerde çalışan sözleşmeli veya kapsam dışı personel uyuşmazlıkları idari yargıda çözümlenir mi?

Hasan Dursun

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:42

Bazı istasyonların hukuki niteliği ve yargı kararları ışığında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri

Emre Yavaş

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:54

Vergi Usul Kanunu 127/I-C hükmü ile yoklama esnasında vergi idaresine tanınan ‘’El koyma’’ yetkisine dair Anayasaya aykırılık sorunu

Ercan Sarıcaoğlu

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:59

Mukayeseli Hukukta ve Ahim Kararlarında hukuka aykırı delillerin yeri

Cansu Dilekçi

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:65

Kadastro davalarının Kadastro Kanunu dolayısıyla uzamasının nedenleri ve bir öneri

Hüseyin Turan

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:69

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları ışığında bilgi edinme hakkının sınırları

Ayhan Küçük

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Eylül 2011 , Yıl:6 , Sayı:61 , Sayfa:73

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda yeni bir düzenleme

İŞLETME TEHLİKELERİ ve TEHLİKE SORUMLULUĞU

Çelik Ahmet Çelik

Yargı Dünyası Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:89 , Sayfa:11

Boşanan eşin ölüm aylığı ve sorunları

Av. Abdülkadir Bacanak

Yargı Dünyası Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:89 , Sayfa:25

Türk Borçlar Kanunu’nda işverenin ücret borcu

Prof. Dr. Tankut Centel

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:5

İşverenin emir ve talimat verme yetkisinin geçici süre ile ile sınırlı olarak başkasına devredilmesi (Ödünç ‘’Geçici’’ iş ilişkisi)

Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:15

Çalışma koşullarında esaslı değişiklikler ve değişiklik feshi

Prof. Dr. Ufuk Aydın

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:22

Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun yolunun mevcut dosyalara etkisi

Doç. Dr. Adnan Deynekli

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:37

Deniz iş sözleşmesi

Bektaş Kar

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:46

İşyerinde elektronik gözetim uygulamaları

Av. Mehmet Tekergül

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:54

Türk İş Hukukunda ikale sözleşmesi

Av. Hatice Sever

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:81

İşverenin sendika üyesi olmayan işçilere yaptığı bazı ödemelerin toplu sözleşmeden yararlandırma açısından değerlendirilmesi

Prof. Dr. Fevzi Şahlanan

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:139

İş güvencesi kapsamındaki işçinin toplu iş sözleşmesinden yararlanması

Prof. Dr. Hakan Keser

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:143

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda iyiniyetin korunması

Araş. Gör. Ayşe Köme Akpulat

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:195

Son düzenlemeler ışığında Türkiye’de bağımlı ve bağımsız çalışan yabancıların sosyal güvenlikleri

Dr. Mehmet Bulut

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:208

Sanatçıların sosyal güvenliği

Murat Uğur

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:216

İhaleli işlerde teşvik : Bir varmış , iki yokmuş

Av. Derya Karademir

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:227

Türk vergi sisteminde ücretlere tanınan muafiyet ve istisnalar

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yiğit Şakar

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:243

Türkiye AB ilişkilerinin geleceği : müzakerelerde son durum

Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu

Sicil İş Hukuku Dergisi , Eylül 2011 , Sayı:23 , Sayfa:263

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ortaklık yönetim kurulu üyesi sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi

Prof. Dr. Ersin Çamoğlu

Yargı Dünyası Dergisi , Ekim 2011 , Sayı:190 , Sayfa:11

Trafik kazalarında üçüncü kişiye karşı birden fazla zarar sorumlusunun sorumluluğu

Av. Hüseyin Ateş

Yargı Dünyası Dergisi , Ekim 2011 , Sayı:190 , Sayfa:19

Hakemli Makale

Alan adı ve alan adının hukuken korunması

Sinem Kızılkaya

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ekim 2011 , Yıl:6 , Sayı:62 , Sayfa:14

Hakemli Makale

Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçları (FSEK M. 81)

Kerim Çakır

Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Ekim 2011 , Yıl:6 , Sayı:62 , Sayfa:22

Hakemli Makale

Vefat eden kişinin elektronik posta hesabı mirasçılara intikal eder mi?
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   80

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
ders.denemetr.com


The database is protected by copyright ©ders.denemetr.com 2013
mesaj göndermek
ders.denemetr.com
Main page